skhrenfrdehuples

CCI karta

kemp

V krajinách s vyspelým rozvojom kempingu a karavaningu je poskytovanie zliav na CCI karty v kempingoch veľmi rozšírené. Najväčší výber takýchto kempingov je každoročne sústredený v CCI brožúre, ktorá je vydávaná v angličtine, nemčine a francúzštine a je publikáciou medzinárodných organizácií AIT/FIA/FICC.


zlavyE2008

Rodinní členovia SACC ju obdržia spolu s CCI kartou. Brožúra pre rok 2008 obsahuje viac ako 1563 kempingov z 26 krajín Európy. Podiel kempov na Slovensku poskytujúcich zľavy na CCI sa výrazne zvýšil na 31.CAMPING CARD INTERNATIONAL

CCI.ht6CCI karta (CCI card), nazývaná tiež karnet, je plastová identifikačná karta pre ľudí holdujúcich mototuristike, najmä kempovaniu. Prvýkrát bola vydaná v roku 1953, no dnes má tento dokument medzinárodný charakter a je využívaný vo všetkých krajinách sveta. V niektorých krajinách Škandinávie je CCI karta dokonca podmienkou vstupu do kempingov, v mnohých ďalších krajinách, vrátane krajín Európskej Únie, sa z výhodou používa na zanechanie v recepcii kempingu namiesto pasu či iného osobného dokumentu. CCI karta je platná 12 mesiacov a v období posledných rokov si ju každoročne obstaráva viac ako 1 milión držiteľov na celom svete.

 

Pomocou CCI karty je mCCI.ht7ožné získať najmä zľavy na pobytových a iných nákladoch vo výške 5 až 30% v mnohých kempingoch najmä Európy a niektorých ďalších ubytovacích zariadeniach, ako aj využiť zvláštne služby, akými sú parkovanie, rezervácie a prednostný výber služieb, ako i účasť na medzinárodných, národných a iných podujatiach mototuristiky, karavaningu a kempovania, a tiež ďalšie výhody, ktoré sú uverejňované v rôznych prospektoch, katalógoch, informačných brožúrach i na internetových stránkach poskytovateľov. Najlepší výber nájdete na www.campingcardinternational.com.

 Od roku 2015 prechádza karta vizuálnou inováciou, vedľa loga FICC je umiestnené logo registrovaného klubu, v našom prípade SACC. Názov klubu je uvedený na zadnej strane  karty. Registračné 12 miestne číslo obsahuje krajinu člena, klubovú príslušnosť a identifikáciu jednotlivého člena. Všetky CCI karty už musia obsahovať poistenie za škodu voči tretím osobám, za rovnakých podmienok a v rovnakej výške ako u CCI kariet,kde toto poistenie zabezpečuje FICC. Na Slovensku poskytujú dohodnuté zľavy všetky členské kempingy SACC.

 

Majiteľ CCI karty a jeho spolucestujúci sú súčasne poistení proti spôsobeným škodám, stratám a ujme na zdraví až do výšky 2,5 mil. švajčiarskych frankov. Pri týchto udalostiach sa vyžaduje úradne spísaná zápisnica o poistnej udalosti potvrdená prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia a svedkami (zdravotnícke zariadenie, polícia, poisťovňa a pod.).

 

SACC je po dohode so zainteresovanými združeniami od 01. 07. 2006 jediným poskytovateľom CCI kariet na Slovensku. Zľavnený predaj pre členské a partnerské kluby je realizovaný na prelome kalendárneho roku hromadnými objednávkami. Ostatní záujemcovia majú možnosť CCI kartu získať ako rodinní členovia SACC, operatívne aj formou ON-LINE objednávky, kde po jej odoslaní a zaplatení príslušného poplatku + poštovné pre Slovensko 1 €, pre zahraničie 3 € obdržia CCI kartu v rámci členského balíčku doporučenou poštou.

CCI - nielen zľava, ale aj poistenie

 Poistenie spojené s kartou CCI

Toto je voľný preklad zo stránky www.campingcardinternational.com, pre právne vzťahy nezáväzný.

Poistenie: FICC uzavrela s anglickou poisťovňou  Miller  zmluvu o zodpovednosti za škody pre držiteľa karty CCI. Toto poistenie pokrýva právnu zodpovednosť za škody a/alebo škody na zdraví tretích osôb počas kempingových pobytov a pobytov v prenájmoch alebo v hoteli, ak je spôsobená držiteľom CCI karty, jeho manželkou/ manželom a inými osobami cestujúcimi s ním spoločným súkromnom vozidlom alebo bicyklom / max. pre 11 ľudí /. Ak sa držiteľ CCI musí dočasne vrátiť počas dovolenky domov a opustiť svojich spolucestujúcich, títo zostávajú poistení.

Platnosť: Krytie poistenia je platné po celom svete s výnimkou Ameriky a Kanady, vrátane oblastí patriacich do ich jurisdikcie/súdnictva. Krytie poistenia platí do jedného roku od dátumu vydania alebo predĺženia CCI.

Podmienky poistenia: Poistenie sa vzťahuje na max. sumu 2 500 000 švajčiarskych frankov za jednu udalosť. Poistenie obsahuje navyše poistenie pre držiteľa CCI, a to pokrytím právnej zodpovednosti za ublíženie na zdraví až do výšky 100 000 švajčiarskych frankov v súvislosti so surfovaním a/alebo plavbou na lodi bez motora kratšou ako 5 metrov.

Výnimky z poistenia

1/ škody spôsobené priamo, alebo nepriamo loďami, vozidlami alebo lietadlami , alebo prácou na ich palube s výnimkou windsurfingových surfov a nemotorizovaných lodí s dĺžkou kratšou ako 5 metrov.

b. Otravou jedlom alebo alkoholom, alebo prítomnosťou týchto cudzích či rizikových látok v jedle či nápoji

c. Znečisteným životným prostredím

d. Vojnou, občianskymi nepokojmi a podobne

e. Počas veľko-formátových zábavných akcií, na ktoré je vyberané vstupné

f. Škodami, ktoré sú následkom rádioaktívneho žiarenia alebo kontamináciou a inými atómovými rizikami

2/ škody na zdraví v dôsledku alebo priebehu zamestnania osoby u poistenej strany, ak existuje zamestnanecká zmluva alebo zmluva o tréningu

3/ škody na majetku, ktorý je vo vlastníctve, alebo bol zverený do starostlivosti alebo údržby poistenému.

4/ škody spôsobené úmyselne držiteľom CCI, alebo jeho/jej spolupoistencami, ako napr.

a. Poškodenie pôdy a plodín, pošliapanie

b. nedbalá likvidácia odpadu,

c. poškodenie podzemného potrubia s vodou, plynom či elektrických káblov

Výška škody: za škodu spôsobenú počas ubytovania v podnájme alebo hoteli je úhrada do 100  švajčiarskych frankov za škodovú udalosť.

Škoda: Poistený je povinný správať sa tak, aby zbytočne nedochádzalo k požadovaniu náhrady za škodu treťou osobou. Ak sa udalosť stane, musí ju bezodkladne ohlásiť a poskytnúť poistiteľovi všetky informácie potrebné k riešeniu poistenia. Poistený nie je oprávnený sľúbiť akúkoľvek platbu náhradu škody

Ostatné podmienky poistenia.

Toto poistenie sa nevzťahuje na škody a straty, ktoré boli v čase vzniku kryté iným poistením, alebo poisteniami (poistenie zodpovednosti za škodu) alebo by nimi bola bývala pokrytá, ak by toto poistenie nebolo vyradené/odobraté. Výnimkou je iba prípad, že je potrebné mať prístup k sume vyššej ako suma, ktorá mala byť aplikovaná a je to v súlade s podmienkami inej politiky poistenia, v prípade, že táto politika nebola medzičasom vyradená.

Komentár :

Je bežné, z dôvodov vyplývajúcich z možnej náhrady škody, že sú kempy, prípadne účasť na niektorých akciách podmienená držaním karty CCI. Vo väčšine kempingov slúži CCI karta na identifikáciu namiesto OP, alebo pasu, stačí na recepcii založiť CCI. Kartu za cenu 14€ distribuuje na Slovensku výhradne SACC. Organizovaní členovia majú výraznú zľavu. K dispozícii máte najmä v zahraničí uznávané poistenie pre náhradu škody vami spôsobenú – pozor nejedná sa o náhradu škody, ktorá vznikla vám. Pri poistnej udalosti je potrebné nahlásiť potrebné údaje prevádzkovateľovi kempingu, polícii a distribútorovi CCI karty. Rovnako zaujímavým sprievodným javom je poskytovanie zliav pre držiteľov karty v členských kempingoch u nás a v zahraničí.

Anglická verzia na : http://www.campingcardinternational.com/insurance/

Go to top