Záznam konferencie SACC penzión Diana , Piešťany 29.10.2016

Zoznam prihlásených účastníkov

Emil Hajoš , Jaroslav Manák, Cyril Matejov, Peter Rajták, Ing. Ján Ducko, Július Vágaši, Ing.Miroslav Topolčány , Ing. Peter Turányi, Jozef Kučera, Ján Furi, Ing. Ladislav Bezáni, Mgr. Marta Mlíchová, Ing. Miroslav Slaný, Jozef Prochaz, Milan Černák, Ing. Jaroslav Mišura, Michaela Pazderová, Dušan Kubica, Ľudovít Thier, p. Mištuna

Účastníkov privítal prezident SACC Ing. Jaroslav Mišura. V príspevku pripomenul akcie z tohto roku a venoval sa najmä negatívam 20.DR v Maracampe. Príspevok dostali účastníci v plnom znení v materiáloch, ktoré mali účastníci k dispozícii.

Prácu kempingov z pohľadu kempingových komisárov predstavil viceprezident pre camping Ing. Ján Ducko. Zároveň vyhodnotil kemping, ktorý z hľadisko komisárov najviac pokročil v rozvoji. Stal sa nim kemping Kurinec, Rimavská Sobota. Správa bola súčasťou materiálov, ktoré dostali účastníci k dispozícii.

Prácu v kluboch zhodnotil viceprezident pre caravaning Peter Rajták. Pre neúplnosť údajov a spracovania bolo rozhodnuté, že správa bude prepracovaná a doplnená tak, aby charakterizovala prácu v kluboch a stav všetkých klubov združených v SACC. Správa bude následne doručená všetkým predsedom klubov.

Hosť Mgr. art Mlíchová zo SACR jednak priniesla tlačoviny SACR , ktoré majú väzbu ku karavaningu, ale najmä oboznámila účastníkov s trendmi v propagácii cestovného ruchu u nás a v zahraničí. Upozornila na možnosť zúčastniť sa veľtrhov v zahraničí, ako spolu vystavovatelia SACR. V následnej diskusii bolo konštatované, že pozícia kempingov v tejto problematike je veľmi zložitá. V prvom rade musí byť zvládnutá propagácia regiónu a v rámci tejto propagácie si musia kempingy vyhradiť svoje miesto. Po skúsenostiach bolo doporučené kempingom podieľať sa na činnosti oblastných organizácií cestovného ruchu. Rovnako bolo konštatované, že nejestvuje faktický prehľad o počte ubytovaných hostí v kempingoch na Slovensku.

Odsúhlasené uzávery konferencie.

1/ V rámci reklamy sa kempingom doporučuje prehodnotiť svoje zapojenie do štruktúr oblastných organizácií cestovného ruchu. Ušetria sa tým výrazne náklady na propagáciu a propagácia bude zasadená do prostredia regiónu a tým je možné osloviť viac zákazníkov. Bolo dohodnuté, pre nezáujem kempingov nezúčastniť sa ako spolu vystavovateľ zahraničných výstav.

Z toho vyplýva úloha pre výkonný výbor spracovať metodiku zapojenia campingov do využívania možností portálu slovakia.travel. Doplniť previazanie stránky caravaning. sk a slovakia.travel.

2/ Je nutné osloviť všetky kempingy so žiadosťou o spracovanie jednoduchej štatistiky ku konci roka. Pokiaľ nie je presná štatistika prosím uviesť kvalifikovaný odhad na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

  • Počet karavanov / počet za rok / počet ubytovaných / prenocovaní osôb
  • Počet osôb ubytovaných v chatkách
  • Počet návštevníkov iných aktivít v kempingu / napr. kúpalisko.../
  • Ak sa nevedie štatistika vychádzať z dane odvedenej za ubytovanie.

3/ Pre usporiadateľov stretnutí: do týždňa po akcii nahlásiť podrobnú štatistiku stretnutia na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

  • Názov akcie
  • Počet účastníkov / počet detí členené podľa klubovej príslušnosti.
  • Uvedené údaje je nutné poznať pre informáciu o počte osôb navštevujúcich naše akcie a hostí ubytovaných v kempingoch.

4/ Bol spracovaný predbežný kalendár akcií v roku 2017.

  • Organizátorom 48. Národného zrazu karavanistov Slovenska je ATC Nižné Kamence, CC Žilina.
  • Organizátorom 49.RCC je kemping Kurinec Rimavská Sobota. Organizačne pomôže VV SACC.
  • Pri plánovaní kalendára boli zohľadnené relevantné medzinárodné akcie, pokiaľ to bolo možné. Po pripomienkach a kontrole bude kalendár zverejnený po 11.11.2016 na stránke www.caravaning.sk.

5/ V rámci diskusie boli prednesené otázky CCC Trenčín k práci SACC. Na mieste bolo odpovedané a podľa žiadosti bude zaslaná aj písomná odpoveď. Prezidentka CC CR p. Pazderová pripomenula vzájomné obohacovanie činnosti prevádzkovateľov kempingov a organizovaných karavanistov, ako ich návštevníkov.

6/ V rámci diskusie bola otvorená otázka stanoviska k 60. výročiu karavaningu na Slovensku – viď. správa Lokomotíva Košice o karavaningu z roku 1957../ 60. Košická rallye.

Bolo dohodnuté, že sa táto skutočnosť centrálne spomenie a vyhodnotí na 48.Národnom zraze karavanistov SR v Nižných Kamencoch, ktorý je najvýznamnejším podujatím karavanistov v roku. Členom sa doporučuje pri tejto príležitosti spracovať a schváliť návrh karavanistov z vlastných radov na odmeny a ocenenie, jednak v rámci vlastných klubov / kempingov a na národnej úrovni v rámci národného zrazu. Zoznam pre ocenenie musí byť / s krátkym odôvodnením na ocenenie/ dodaný na adresu SACC Považská Bystrica, alebo elektronicky na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 1.5.2017. Prijatie zoznamu bude potvrdené. Do týchto návrhov sa nebude zasahovať . Pre ocenenie navrhnúť max. 2 osoby z klubu / kempingu. Oceneným bude odovzdaný diplom a upomienkový darček na národnom zraze v rámci sobotného programu. Rovnako navrhnúť na ocenenie aj osoby mimo klub, ktoré sa zaslúžili o rozvoj kempingov a karavanizmu , tieto vyhodnotí VV SACC.

Záznam spracoval Mišura