KONCEPCIA ROZVOJA SACC na roky 2020 – 2024

Koncepcia rozvoja Slovenskej asociácie campingu a caravaningu vychádza zo stanov nášho občianskeho združenia a opiera sa najmä o poslanie, ktoré je základom jeho činnosti.

Pri tom zohľadňuje štruktúru súčasnej členskej základne, ktorá je členená na kempingovú a karavaningovú oblasť a opiera sa o doterajšie aktivity týchto oblastí, podnecuje nové aktivity smerujúce k rozširovaniu a skvalitňovaniu činnosti našej organizácie. Postupne sa našimi členmi stávajú aj né organizácie spájané s karavaningom.

Koncepcia vychádza tiež z faktu, že pre oblasť činnosti karavaningu  a kempingu  je združenie v súčasnosti jediným uznávaným profesným združením s celoslovenskou pôsobnosťou.

Dôležitým faktorom je tiež skutočnosť, že SACC je od roku 1993 riadnym členom Svetovej organizácie kempingu a karavaningu (FICC), čo umožňuje zapojenie sa do zahraničných aktivít a previazanosť združenia na medzinárodnej úrovni. Pravidelne sa zúčastňujeme na vrcholových akciách FICC.

Základom koncepcie sú tézy rozdelené do troch kapitol, z ktorých prvé dve sú naplnením hlavných oblastí poslania združenia, t. j. oblasť prevádzok ubytovacích zariadení, najmä kempingového typu a oblasť klubovej mototuristickej činnosti s dominantným využívaním mobilných ubytovacích zariadení. Tretia kapitola je zameraná na vnútro organizačné zabezpečenie chodu združenia ako aj jeho aktivít navonok.

V oblasti prevádzok ubytovacích zariadení najmä:
   1     napomáhať pri výstavbe a modernizácii ubytovacích zariadení kempingov a chatových osád
   2     usmerňovať členské ubytovacie zariadenia pri zatrieďovaní do kategórií podľa vyhlášky 277/2008 Z. z.
   3     zvyšovať počet členských a spolupracujúcich kempingov s SACC
   4     skvalitňovať prevádzkovanie členských ubytovacích zariadení
   5     propagovať členské ubytovacie zariadenia a ich služby na výstavách a veľtrhoch v tuzemsku a zahraničí
   6     vykonávať prieskum úrovne služieb a kvality zariadení kempingovými komisármi počas turistickej sezóny
   7     vyhodnocovať a odovzdávať dobré skúsenosti a nápady ostatným členom
   8     vykonávať poradenskú a informačnú činnosť prostredníctvom kempingových komisárov
   9     zapájať ubytovacie zariadenia do informačno - zľavového systému CCI kariet
   10   organizovať vzdelávacie a konzultačné stretnutia prevádzkovateľov kempingov a karavan klubov na seminároch
   11   hodnotiť členské ubytovacie zariadenia a ich služby prostredníctvom vyhlasovania KEMPINGU ROKA
   12   propagovať členov formou regionálnych, celoslovenských a medzinárodných máp, katalógov, brožúr a pod.
   13   propagovať členov formou webových stránok SACC, SACR, a iných prevádzkovateľov www stránok
   14   Propagovať členské kempingy a chatové osady prostredníctvom FICC
   15   Spolupracovať s príslušným ministerstvom na rozvoji cestovného ruchu na Slovensku a propagácii kempov a turistických destinácií na veľtrhoch, výstavách a workshopoch v zahraničí
   16   podporovať klubové aktivity a tým zvyšovať návštevnosť členských kempingov
   17   propagovať členské kempingy a ich služby u našich zahraničných partnerských klubov
   18   napomáhať členským kempingom organizovať samostatné aktivity formou podujatí.
   19   venovať sa publikácii prezentačných materiálov
   20   organizovať poznávacie výmenné zájazdy v tuzemsku a v zahraničí

V oblasti organizovania voľného času:
   1     dosahovať lepšie podmienky pre členov pri požičiavaní, obstarávaní a údržbe mobilných ubytovacích zariadení
   2     organizovať mototuristické cesty a pobyty pre členov
   3     koordinovať klubovú činnosť na regionálnej úrovni
   4     spracovávať kalendár hlavných podujatí CC na Slovensku
   5     organizovať najvýznamnejšie slovenské podujatia RALLY CC a NZ
   6     organizovať medzinárodné podujatia a účasť na nich
   7     zapájať členské kluby do zľavového systému CCI karta
   8     pravidelne hodnotiť aktivity klubov

V oblasti prevádzkovo-organizačnej:
   1     organizačne a ekonomicky zabezpečiť chod sekretariátu SACC
   2     zabezpečovať úlohy vo vzťahu k FICC, DAHLIE RALLY a partnerským organizáciám v tuzemsku a zahraničí
   3     zastupovať záujmy prevádzkovateľov kempingov, minikempov, táborísk a chatových osád vo vzťahu k štátnym orgánom a regionálnym samosprávam
   4     pomáhať a zastupovať majiteľov obytných automobilov, obytných prívesov, stanov, mobilných domov v ich záujmoch trávenia voľného času
   5     zapájať sa a ovplyvňovať legislatívne procesy týkajúce sa kempingov a mototuristiky
   6     skvalitňovať a aktualizovať internetovú stránky SACC www.caravaning.sk
   7     vydávať kalendár hlavných podujatí, zoznam členských kempingov a ročenku campingu a cravaningu
   8     koordinovať činnosť členov sekcie kempingu so sekciou karavaningu

Táto koncepcia, doplnená o návrhy účastníkov valného zhromaždenia je záväzná pre prezídium SACC k rozpracovaniu do plánov činnosti združenia pre roky 2020 až 2024.