CCI karta

CAMPING CARD INTERNATIONAL

CCI.ht6CCI karta (CCI card), nazývaná tiež karnet, je plastová identifikačná karta pre ľudí holdujúcich mototuristike, najmä kempovaniu. Prvýkrát bola vydaná v roku 1953, no dnes má tento dokument medzinárodný charakter a je využívaný vo všetkých krajinách sveta. V niektorých krajinách Škandinávie je CCI karta dokonca podmienkou vstupu do kempingov, v mnohých ďalších krajinách, vrátane krajín Európskej Únie, sa z výhodou používa na zanechanie v recepcii kempingu namiesto pasu či iného osobného dokumentu. CCI karta je platná 12 mesiacov a v období posledných rokov si ju každoročne obstaráva viac ako 1 milión držiteľov na celom svete.

 

Pomocou CCI karty je mCCI.ht7ožné získať najmä zľavy na pobytových a iných nákladoch vo výške 5 až 30% v mnohých kempingoch najmä Európy a niektorých ďalších ubytovacích zariadeniach, ako aj využiť zvláštne služby, akými sú parkovanie, rezervácie a prednostný výber služieb, ako i účasť na medzinárodných, národných a iných podujatiach mototuristiky, karavaningu a kempovania, a tiež ďalšie výhody, ktoré sú uverejňované v rôznych prospektoch, katalógoch, informačných brožúrach i na internetových stránkach poskytovateľov. Najlepší výber nájdete na www.campingcardinternational.com.

 Od roku 2015 prechádza karta vizuálnou inováciou, vedľa loga FICC je umiestnené logo registrovaného klubu, v našom prípade SACC. Názov klubu je uvedený na zadnej strane  karty. Registračné 12 miestne číslo obsahuje krajinu člena, klubovú príslušnosť a identifikáciu jednotlivého člena. Všetky CCI karty už musia obsahovať poistenie za škodu voči tretím osobám, za rovnakých podmienok a v rovnakej výške ako u CCI kariet,kde toto poistenie zabezpečuje FICC. Na Slovensku poskytujú dohodnuté zľavy všetky členské kempingy SACC.

 

Majiteľ CCI karty a jeho spolucestujúci sú súčasne poistení proti spôsobeným škodám, stratám a ujme na zdraví až do výšky 2,5 mil. švajčiarskych frankov. Pri týchto udalostiach sa vyžaduje úradne spísaná zápisnica o poistnej udalosti potvrdená prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia a svedkami (zdravotnícke zariadenie, polícia, poisťovňa a pod.).

 

SACC je po dohode so zainteresovanými združeniami od 01. 07. 2006 jediným poskytovateľom CCI kariet na Slovensku. Zľavnený predaj pre členské a partnerské kluby je realizovaný na prelome kalendárneho roku hromadnými objednávkami. Ostatní záujemcovia majú možnosť CCI kartu získať ako rodinní členovia SACC, operatívne aj formou ON-LINE objednávky, kde po jej odoslaní a zaplatení príslušného poplatku obdržia CCI kartu doporučenou poštou.

CCI - nielen zľava, ale aj poistenie

 Poistenie spojené s kartou CCI

Informatívny preklad podmienok poistenia, právne záväzné znenie je na / platí pre anglickú verziu/ http://campingcardinternational.com/about-cci/insurance

 Poistenie

MEDZINÁRODNÝ POISŤOVACÍ SYSTÉM CAMPING CARD INTERNATIONAL (CCI) 2016

Odškodniť poisteného v rámci ďalej uvedených náhrad proti takým škodám, ktoré sa stanú legálne vymáhateľnými za zaplatenie pohľadávok vyplývajúcich z telesnej ujmy alebo choroby (smrteľnej alebo nehmotnej), ktoré sa vyskytli počas doby poistenia osôb a / alebo škody na majetku spôsobené akoukoľvek nehodou, ku ktorej dôjde, kým sa poistený venuje kempovaniu, karavaningu alebo pobytu v prenajatom ubytovacom zariadení alebo v hoteli mimo obvyklého bydliska, vrátane obdobia medzi odchodom zo svojho bydliska na účely kempovania, karavaningu, alebo pobytu v prenajatom ubytovaní alebo hoteli a jeho návratu domov. "Poistení" sú definovaní ako: Ktorýkoľvek člen kempingového oddielu klubu alebo združenia, ktorý je členom Federácie Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning (AISBL) a jeho manželka / manžel, ktorému bol vydaný platný Camping Card International, osoba cestujúca s ním v rovnakom súkromnom vozidle, zatiaľ čo s ním kempuje. Počet osôb poistených pod jednou kartou nesmie prekročiť jedenásť (11). Je potrebné poznamenať a súhlasiť s tým, že zatiaľ čo sa poskytuje krytie až jedenástim (11) osobám cestujúcim v tom istom súkromnom vozidle, skupiny cyklistov, nepresahujúce jedenásť (11), ktoré cestujú spoločne v tej istej skupine a presne na rovnakej trase bude rovnocenné ako cestovanie v tom istom súkromnom vozidle. Okrem toho, ak má člen opustiť svoju skupinu dočasne počas návratu domov počas dovolenky, môže opustiť  svoju skupinu a krytie poskytnuté týmto poistením bude pokračovať, ako keby bol držiteľ karty prítomný. Rozumie sa a súhlasí s tým, že ostatní členovia kempingových zariadení asociácií pridružených k F.I.C.C. sa považujú za tretie strany na účely náhrady podľa tejto zmluvy.

Doba poistenia

Obdobie tohto poistenia sa vzťahuje na pohľadávky vyplývajúce zo všetkých CCI vydaných do dátumu uplynutia platnosti CCI v držbe člena klubu. Akékoľvek nároky budú riešené podľa zmluvných podmienok platných v roku, v ktorom bola vydaná táborová karta International.

Teritoriálne obmedzenia

Celosvetovo

Jurisdikcie

Toto poistenie nezahŕňa uplatňovanie zákonov a akékoľvek náklady vzniknuté v súvislosti s akýmkoľvek nárokom vzniknutým v Spojených štátoch amerických a Kanade alebo na akomkoľvek území, kde by mohli platiť zákony Spojených štátov amerických a Kanady.

PODMIENKY:

Odškodnenie

Výška odškodnenia nesmie prekročiť: 1 800 000 EUR za každú jednu nehodu alebo sériu nehôd vzniknutých z jednej udalosti v súvislosti s telesným poškodením alebo chorobou a majetkovou ujmou; Neobmedzené v súhrne v súvislosti so všetkými nehodami vyskytujúcimi sa počas celej doby poistenia; 66 000 EUR z dôvodu ujmy na zdraví len v súvislosti s každou nehodou alebo sériou nehôd vzniknutých v dôsledku udalosti spôsobenej použitím windsurfingu na mori alebo na pevnine alebo akýchkoľvek  malých plavidiel s dĺžkou nepresahujúcou 5 metrov ;

Vylúčenie

Toto pravidlo nezahŕňa zodpovednosť za: 1) telesné poškodenie alebo chorobu alebo poškodenie majetku a) priamo alebo nepriamo spôsobené akýmkoľvek mechanicky poháňaným vozidlom s výnimkou motorových / samohybných kemperov a karavanov za predpokladu, že takéto vozidlá sa používajú spôsobom, ktorý nevyžaduje pokrytie podľa akéhokoľvek zákona o cestnej premávke alebo zákonných podmienok b) priamo alebo nepriamo spôsobené akýmkoľvek lietadlom, loďou, plavidlom, s výnimkou windsurfingu alebo akéhokoľvek  plavidla s dĺžkou nepresahujúcou 5 metrov alebo vyplývajúceho z akejkoľvek práce vykonanej v ňom alebo na nej alebo v mene poisteného, ??klubu alebo združenia; c) spôsobené otravou jedlom alebo nápojmi alebo cudzími alebo škodlivými látkami v jedle alebo nápoji; d) vyplývajúce zo znečistenia ovzdušia, vody alebo pôdy, pokiaľ sa nedá dokázať, že bola spôsobená ako priamy následok náhlej špecifickej a identifikovateľnej udalosti, ktorá sa vyskytla počas obdobia poistenia; e) VYLÚČENIE VYLÚČENIA VOZIDIEL A TERORIZMU Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenie, ktoré je v rozpore s týmto poistením alebo akýmkoľvek jeho potvrdením, je dohodnuté, že toto poistenie nezahŕňa stratu, škodu, náklady alebo náklady akéhokoľvek druhu, ktoré je priamo alebo nepriamo spôsobené bez ohľadu na akúkoľvek inú príčinu alebo udalosť, ktorá súčasne alebo v akejkoľvek inej sekvencii prispieva k strate. (1) vojna, invázia, úkony zahraničných nepriateľov, nepriateľské alebo vojnové operácie (vojna vyhlásená alebo nie), občianska vojna, povstanie, revolúcia, povstanie, občianske nepokoje za predpokladu rozmerov alebo množstva povstania, vojenskej alebo uzurpovanej moci alebo (2) akýkoľvek teroristický čin. Na účely tohto poistenia  sa teroristickým činom rozumie čin, vrátane, ale nie výlučne, použitia sily alebo násilia a / alebo jeho hrozby pre akúkoľvek osobu alebo skupinu osôb, či už konajúcich samostatne alebo v mene alebo v súvislosti s akoukoľvek organizáciou (-ami) alebo vládou (-ami), spáchanými na politické, náboženské, ideologické alebo podobné otázky, zahŕňa aj zámer ovplyvniť ktorúkoľvek vládu a / alebo uviesť verejnosť alebo ohroziť akúkoľvek časť verejnosti. Táto doložka tiež vylučuje stratu, škodu, náklady alebo výdavky akéhokoľvek druhu, ktoré sú priamo alebo nepriamo spôsobené, vyplývajúce  z alebo v súvislosti s akýmkoľvek krokom vykonaným pri kontrole, prevencii, potláčaní alebo akýmkoľvek spôsobom s týmto súvisiacim.  Ak poisťovatelia tvrdia, že z dôvodu tohto vylúčenia, akékoľvek straty, škody, náklady alebo výdavky nie sú pokryté týmto poistením, bremeno preukázania opaku je umožnené. V prípade, že sa zistí, že ktorákoľvek časť tohto potvrdenia je neplatná alebo nevykonateľná, zvyšok zostáva plne platný a účinný. f) priamo alebo nepriamo spôsobené účasťou, alebo v dôsledku organizovania akejkoľvek formy veľkej zábavy, kde je účtovaný vstupný poplatok (to však nezahŕňa malé súťaže organizované na zábavné alebo spoločenské táborenie alebo karavanové zhromaždenia). g) priamo alebo nepriamo spôsobené počas lyžovania. 2) telesného úrazu alebo choroby alebo škody na majetku, ktorú utrpela akákoľvek osoba, ktorá vznikla a bola vykonaná v priebehu svojho zamestnania držiteľom medzinárodnej kempingovej karty na základe zmluvy o službe alebo učňovskej príležitosti s medzinárodným držiteľom kempingových kariet. 3) škody na majetku vo vlastníctve alebo obsadenosti alebo v starostlivosti, starostlivosti oň alebo kontrolu nad poisteným. 4) Akýkoľvek zásah spáchaný škodlivým úmyslom, napríklad: a) poškodenie pôdy alebo plodín spôsobené pošmyknutím alebo nastavením stanov; b) nediskriminačné zneškodňovanie odpadu; c) poškodenie plynových alebo elektrických vedení alebo pod zemou umiestneným potrubím vody. 5) Táto zmluva podlieha ustanoveniam o vylúčení rádioaktívnej kontaminácie a výbušných jadrových zbraní takto: Táto politika sa nevzťahuje na: a) stratu alebo zničenie alebo poškodenie akéhokoľvek majetku alebo akúkoľvek stratu alebo náklady, ktoré z toho vyplývajú akékoľvek následné straty b) akákoľvek právna zodpovednosť akejkoľvek povahy priamo alebo nepriamo spôsobená alebo prispievaná alebo vyplývajúcou z: i) ionizujúceho žiarenia alebo kontaminácie rádioaktivitou z akéhokoľvek jadrového paliva alebo akéhokoľvek jadrového odpadu zo spaľovania jadrového paliva i) Rádioaktívne, toxické, výbušné alebo iné nebezpečné vlastnosti akejkoľvek výbušnej jadrovej zostavy alebo jej jadrovej zložky. 6) Vylúčenie azbestu 2003 Je dohodnuté, že toto postenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za akékoľvek nároky vznikajúce v súvislosti s 1) zaobchádzaním s odstraňovaním odstraňovania prepravy z demolácie alebo likvidácie azbestu a / alebo akejkoľvek inej látky alebo zmesi obsahujúcej azbest 2) v súlade s nariadením o kontrole azbestu pri práci z roku 2002. Ďalej sa dohodlo, že toto poistenie sa nevzťahuje na: a) zodpovednosť priamo alebo nepriamo spôsobenú alebo údajne spôsobená alebo úplne zapríčinená alebo úplne spôsobená inhaláciou a / alebo požívaním alebo vystavením azbestu alebo akejkoľvek inej látke alebo zlúčenine, ktorá obsahuje azbest, b) zodpovednosť, ktorá je dôsledkom odstránenia azbestu a / alebo akejkoľvek inej látky alebo zlúčeniny, ktoré zahŕňa azbest v dôsledku skutočnej alebo údajnej situácie ohrozujúcej zdravie, c) akúkoľvek povinnosť obhajovať akýkoľvek nárok alebo žalobu proti poistencovi, ktorá je založená na výsledku zodpovednosti z vyššie uvedených písmen a) alebo b), ani na záväzky  náklady na obranu. 7) Toto poistenie nezahŕňa prvých 70 EUR v súvislosti s nárokmi vyplývajúcimi zo škôd na prenajatom ubytovaní alebo hoteloch.

Poistné udalosti

Poskytovatelia musia bezodkladne písomne ??oznámiť Združeniu, s úplnými podrobnosťami, o udalostiach, ktoré by mohli viesť k vzniku pohľadávky podľa tohto poistenia, a o prijatí akéhokoľvek oznámenia o akejkoľvek pohľadávke a o inštitúcii akéhokoľvek konanie proti poistenému. Poskytovateľ nevezme zodpovednosť za ponuku ani neposkytne žiadny súhlas alebo nárok na jej vysporiadanie bez písomného súhlasu Združenia alebo upisovateľa, ktorý je oprávnený prevziať a konať v mene poisteného za poistencov, akékoľvek nároky na odškodnenie alebo poškodenie alebo inak voči akejkoľvek tretej strane a má pri výkone akýchkoľvek rokovaní a konaní a urovnaní akejkoľvek pohľadávky úplnú mieru voľnej úvahy. Poskytovateľ poisťovateľa poskytne upisovateľom také informácie a pomoc, ktoré môžu rozumne požadovať poisťovatelia. Všetky tvrdenia týkajúce sa telesného poškodenia alebo choroby musia byť predložené F.I.C.C. bez meškania.

Podmienky

 

Podmienky platnosti

CCI je platné len vtedy, ak:

nedošlo k prekročeniu dátumu uvedeného na karte (dátum exspirácie)

držiteľ CCI je členom klubu pridruženého k FICC

CCI bola podpísaná

Od držiteľa CCI sa očakáva, že:

rešpektuje pravidlá používania priestorov v kempe

požiada o predchádzajúce povolenie na pobyt na miestach, ktoré nie sú oficiálne zaregistrované ako kemping

požiada o povolenie na vytvorenie táborového ohniska

nepoškodzuje zelené plochy a nenecháva po sebe neporiadok

pomáha udržiavať dobré hygienické podmienky v kempe

rešpektujte súkromie ostatných a dodržujte nočný kľud

dodržiava kempingové predpisy kempingu

CCI môžete použiť ako:

-náhradný doklad totožnosti pri registrácii pri príchode do kempingu. Nemusíte odovzdať svoj pas, ak to legislatíva krajiny nepovoľuje.

-dôkaz o zodpovednosti voči tretej strane počas Vášho pobytu v kempe, v prenajatom ubytovaní alebo v hoteli

-dôkaz, že máte nárok na uvedené zľavy

Dôkaz o identifikácii

CCI je prijatý ako dôkaz identity na takmer všetkých kempingoch. Majitelia kempingov však nie sú povinní prijať kartu ako takú.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla

Podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej osobe sú predmetom poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou tretej strane. Musíte do jedného mesiaca po návrate domov odoslať písomnú správu o akýchkoľvek škode. Mali by ste uviesť čo najviac podrobností, najlepšie s výpovede svedka. Nikdy nedávajte vyhlásenie o zodpovednosti za škodu bez predchádzajúceho písomného súhlasu vášho klubu.

Zľavy

CCI oprávňuje držiteľa karty na zľavy uvedené na webovej stránke zariadenia. Ak si chcete uplatniť zľavu, musíte to uviesť vopred. Zľavy sa poskytujú iba na pobyt maximálne 21  po sebe nasledujúcich dní. Zľavy sa nevzťahujú počas hlavnej sezónu alebo ročné pobyt. Zľavy sa zvyčajne neposkytujú v kombinácii s inými zľavami. Uvedené zľavy sú platné počas bežného roka, pokiaľ nie je uvedené inak. Hlavnou sezónou sa zvyčajne myslí júl / august a víkendy so špeciálnou dovolenkou (Veľká noc, Nanebovstúpenie). Toto pravidlo sa môže líšiť podľa krajiny a kempingu. Vždy sa pýtajte vopred. Zľavy sú uvedené iba v kempingu majiteľom kempingu. Ak zľava alebo špeciálna ponuka, ktorá je uvedená na stránke FICC, nie je uvedená v kempingu, oznámte to svojmu klubu po návrate domov.  Na stránke FICC uvedené zľavy boli uvedené opatrne. Ak sa zľavu na týchto webových stránkach zmenili kvôli okolnostiam mimo vášho klubu, váš klub nemôže niesť zodpovednosť. Aj vy nemôžete byť viazaní na zjavné chyby. Okrem zliav uvedených na tejto webovej stránke môžu byť poskytnuté aj ďalšie zľavy. Niektorí majitelia kempingov dávajú držiteľom CCI zľavu, ktorá môže byť veľmi premenlivá za obdobie a vo výške.

Strata karty

Udržujte CCI na bezpečnom mieste. Strata alebo krádež karty môžu spôsobiť poškodenie. Ak stratíte kartu, okamžite o tom informujte svoj klub. Váš klub je vždy ochotný odpovedať na akékoľvek otázky týkajúce sa Camping Card International.