Zmena v poistení CCI 2021

ZMENY V POISTENÍ !

Z dôvodu Brexitu sa musela zmeniť poisťovacia spoločnosť pre držiteľov CCI karty. Ďalej je právne nezáväzný preklad - základná informácia. Právne záväzný je text v prílohe, prípadne aktuálny text na stránke FICC.

Poistné krytie platí počas obdobia, v ktorom poistená osoba opustí svoje bydlisko na účely stanovania, karavaningu alebo motorového karavanu alebo pobytu v hoteli na ceste do alebo z kempingu, vrátane obdobia medzi odchodom a návratom do tohto miesta.

Poistné krytie nadobúda účinnosť, keď poistená osoba opustí svoj domov alebo pracovisko a pevne v úmysle vycestovať, a končí sa návratom na jedno z vyššie vymenovaných miest.

Poistné krytie platí nepretržite (24 hodín denne).

Okrem toho, ak musí člen opustiť svoju skupinu počas prázdninového pobytu, aby mohol ísť domov, môže nechať Camping Card International (CCI) v starostlivosti svojej skupiny a krytie bude pokračovať, akoby držiteľ karty bol prítomný.

Ktorýkoľvek člen F.I.C.C. kto je držiteľom platnej medzinárodnej karty Camping Card International (CCI), je poistený. Poistenie sa týka držiteľa karty a 10 (desiatich) ďalších osôb pravidelne informovaných poistencovi ako skupina.

ROZSAH POISTENIA.

Účelom zmluvy je poistiť osoby proti ďalej opísaným rizikám proti všetkým nehodám, ktoré by sa im mohli stať počas poistného obdobia:

ČLÁNOK 1. ROZSAH POISTNEJ POLITIKY

Základné krytie - Osobná nehoda (CELOSVETOVÁ): Poistná suma

Náhodná smrť: Kapitálová základňa: 25 000 EUR

TRVALÉ ZDRAVOTNÉ POSTAVENIE po nehode:

Celková a nezvratná strata zraku oboch očí: 100% kapitálovej základne /25000 EUR/

Celková a nezvratná strata zraku na jednom oku: 100% kapitálovej základne

Strata dvoch končatín: 100% kapitálovej základne

Strata jednej končatiny: 100% kapitálovej základne

Celková a nezvratná strata zraku na jednom oku a strata jednej končatiny: 100% kapitálovej základne

TRVALÉ ZDRAVOTNÉ NÁSLEDKY: NEPOISTENÉ

DOČASNÁ ZDRAVOTNÉ NÁSLEDKY: NEPOISTENÉ

SÚKROMNÁ ZODPOVEDNOSŤ TRETÍCH STRÁN: SUMA POISTENÁ

Zranenie tela, materiálne a nehmotné škody: 1 800 000 EUR pri akejkoľvek udalosti. Následné materiálne a nehmotné škody: 45 000 EUR pri akejkoľvek udalosti SPOLUÚČASŤ: 150 EUR za každú škodu

Obrana pred občianskym, obchodným a správnym súdom. Obrana občianskoprávnych záujmov pred trestnými súdmi. Náklady, ktoré znáša poisťovateľ, s výnimkou prípadov, keď je prekročený príslušný limit poistenia

ČLÁNOK 2. PRÍJEMCOVIA V PRÍPADE SMRTI

V súlade so Všeobecnými podmienkami sa v prípade SMRTI POISTENÉHO, s výnimkou prípadu výslovného dokumentovaného vyhlásenia POISTENÉHO pre spoločnosť, uvádza, že VÝHODY dávky v úmrtí sú:

ak je POISTENÝ ženatý: jeho manžel, ktorý nesmie byť z dôvodu jeho zavinenia právoplatne odlúčený alebo rozvedený s POISTENÝM; v omeškaní narodené alebo nenarodené deti POISTENÉHO, či už žijúce alebo zastúpené, v omeškaní so svojimi dedičmi, ak je POISTENÝ zapojený do životného partnerstva PACS, jeho partner, v omeškaní so svojimi dedičmi, - ak je POISTENÉ ovdovený alebo rozvedený: jeho deti, v neprítomnosti ktorých sú jeho dedičia, - ak POISTENÉ je slobodný: jeho / jej dediči.

ČLÁNOK 3. MAXIMÁLNA ZODPOVEDNOSŤ POISTITEĽA

Maximálne poistné plnenie pre poistenca nemôže prekročiť 25 000 EUR.

formálne sa dohodlo, že ak sa poskytuje krytie v prospech viac ako poistenej obete tej istej nehody spôsobenej tou istou udalosťou, a kde celková výška dávok SMRTI a ZDRAVIA zakúpených v rámci poistnej zmluvy presahuje 2 000 000 EUR, krytie spoločnosti bude v každom prípade obmedzená na uvedenú sumu za CELKOVÚ výšku dávok pre SMRT a TRVALÉ ZDRAVOTNÉ POSTIHY pre obete tej istej nehody.

Preto sa rozumie, že náhrady sa budú znižovať a vyplácať pomerne

podľa možností výhod získaných každou z obetí.

ČLÁNOK 4. VÝNIMKY

BEZ PLATNOSTI VŠEOBECNÝCH PODMIENOK ALEBO VÝNIMKY OD VÝNIMKY, PLATIA IBA NÁSLEDUJÚCE VÝLUKY:

NEHODY SPÔSOBENÉ ALEBO DOBROVOĽNE SPÔSOBENÉ POISTENÝMI, NÁSLEDKY JEJ / JEJ JEDNOTKY SPOTREBENÉ ALEBO POKUSENÉ SPRÁVY, ALE AKO NEHODY SPÔSOBENÉ POUŽITÍM DROG ALEBO LIEKOV NEPREDPISOVANÝCH LEKÁROM

NEHODY SPÔSOBENÉ ALEBO VYVODENÉ POISTENOU OSOBOU AKO RIADIČOM VOZIDLA A JEHO / JEJ ÚROVEŇ ALKOHOLU JE VYŠŠIA AKO ÚROVEŇ ZÁKONA O DOPRAVE S MOTOROVÝMI VOZIDLAMI V KRAJINE, KDE K ÚRAZU dôjde.

NEHODY VYPLÝVAJÚCE Z ÚČASTI POISTENEJ OSOBY NA BOJI (OKREM PRÍPADU OBRANNEJ OBRANY ALEBO POMOCI OSOBE V NEBEZPEČÍ), SÚŤAŽ, TRESTNÝ ČIN ALEBO TRESTNÝ ČIN.

NEBEZPEČENSTVÁ SPÔSOBENÉ VÝSKYTOM POUŽITIA VOZIDLA, KTORÉ SA MÔŽU POHYBOVAŤ VO VZDUCHU, AKO PILOT ALEBO ČLEN POSÁDKY ALEBO POČAS ŠPORTOVEJ PRAXE S TÝMTO VOZIDLOM.

NEHODY SPÔSOBENÉ OBČIANSKOU ALEBO ZAHRANIČNOU VOJNOU, VYHLÁSENÉOU ALEBO NIE.

NEHODY SPÔSOBENÉ ŠPORTOVÝM VÝKONOM AKO PROFESIONÁLNYM ŠPORTOVCOM A PRAXI AJ AMATÉROV, AKÝCHKOĽVEK ŠPORTOV, KTORÉ VYŽADUJÚ POUŽITIE MECHANICKÉHO ZARIADENIA, ČI JAKO VODIČ ALEBO OSOBU. PRAXOU ŠPORTU MYSLÍME NA TRÉNINGY, TESTY A ÚČASŤ NA ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽIACH.

NEHODY SPÔSOBENÉ PSYCHOLOGICKÝMI (DUŠEVNÝMI) PORUCHAMI, ÚNAVOU, STRESOM.

NEHODY SPÔSOBENÉ IONIZUJÚCIM ŽIARENÍM VYDÁVANÝM JADROVÝMI PALIVAMI ALEBO RÁDIOAKTÍVNYMI VÝROBKAMI ALEBO ODPADMI ALEBO SPÔSOBENÝMI ZBRANAMI ALEBO MOTORMI, KTORÉ MAJÚ BYŤ VÝBUCHU ZMENOU ŠTRUKTÚRY ATÓMOVÉHO JADRA.

TEHOTNOSŤ A VŠETKY JEJ NÁSLEDKY (DODANIE), SPONTÁNNE ALEBO VYVOLANÉ potraty, menštruácia a VŠETKY SÚVISIACE PORUCHY.

JE ĎALŠIE VYLÚČENÉ Z POISTENIA, KAŽDÁ OSOBA, KTORÁ ÚMYSLNE SPÔSOBILA ALEBO VYKONALA ŠKODU.

ČLÁNOK 5.

DÁTUM ÚČINNOSTI A TRVANIE POLITIKY Dátum začatia 1. januára 2021.