Dobrý deň,

v piatok 03.12.2010 uskutočnila naša asociácia v Manínskej Tiesňave už 6. seminár Slovenské kempingy.

Viceprezident SACC Ing. Ducko hovoril o skúsenostiach z inšpekcií kempingových komisárov v kempingoch počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny. Uviedol, že na základe návštev vyše 40 - tých (42) kempingov sa situácia hlavne v kempingoch ktoré sú členmi našej asociácie stále zlepšuje. Kempingy dosahujú štandartnú úroveň, mnohé vylepšili a inovovali sociálne zariadenia, pribudli bazény, detské ihriská zlepšili poskytovanie doplnkových služieb. Mali by však viac zapracovať na prvom dojme a primárnom styku s návštevníkom. Je treba zlepšiť značenie kempingu, nainštalovať pútače a informačné tabule. Z hľadiska návštevnosti je veľmi dôležité „byť videný" z toho pramení úloha aktívne sa starať o účinnú propagáciu. Využiť čo najviac možností na zverejnenie kempingu, jeho zaujímavostí v informačných databázach a publikáciách. Zaostáva informačná úroveň internetových stránok, hlavne chýbajú jazykové mutácie, GPS súradnice, informácie o možnostiach v regiónoch. Musím vyzdvihnúť inovačnú snahu spájať sa do združení kempingov, vytvárať spoločenstvá a tým poskytovať zodpovedajúcu kvalitu a vzájomné informačné služby. V spolupráci s p. Abramom Mullerom sme zaradili do knihy TSJECHIË & SLOWAKIE RUSTIEK KAMPEREN 30 kempingov zo Slovenska, z toho 22 našich členských kempingov. Kniha je určená hlavne pre návštevníkov karavanistov z krajín Beneluxu.

 

Vedúca oddelenia CR v Trenčianskom samosprávnom kraji pani PaedDr. Maliariková prezentovala výhody regionálnych združení cestovného ruchu. Poukázala najmä pre kempingy najdôležitejšie ustanovenia pripravovaného zákona o podpore CR ktorým budú zvýhodňované regionálne združenia cestovného ruchu s možnosťou čerpania prostriedkov na rozvoj CR. Mgr. Art. Mlíchová zo Slovenskej agentúry pre cestovný ruch okrem iného poukázala na nevyužívanie bezplatnej propagácie ako prostredníctvom SACR tak prostredníctvom samosprávnych krajov a našej asociácie. Predložila plán výstav CR v zahraničí a poukázala na možnosť dodania propagačných materiálov prostredníctvom SACC na vybrané výstavy .

 

Pán Beleščák v svojej prednáške konštatoval, že v CCI brožúre, ktorá je distribuovaná v celej Európe v niekoľko tisícovom náklade bolo v minulom roku bezplatne uvedených iba 12 a v tomto roku dokonca len 6 Slovenských kempingov. Pričom na uvedenie kempingu v tejto brožúre stačí vyplniť formulár uvedený na našej webovej stránke www.caravaning.sk v zložke CCI karta a každoročne ho zaslať do 30.08. predošlého roku

 

Vyhodnotenie Kemping roka 2010 uskutočnil Ing. Ducko. Ing. Turányi odovzdal ocenenie vo forme plakety kempingu Goralský dvor Haligovce, ktorý aj napriek tomu že dosahoval výbornú úroveň aj po minulé roky dokázal znovu vylepšiť ponuku služieb pre spokojnosť návštevníkov. Obaja konštatovali veľký význam tohto oceňovania z hľadiska propagácie úspešného budovania, motivovania k zlepšovaniu a porovnávania kvality jednotlivých kempingov na Slovensku.

 

V ďalšom bode programu odprezentoval pán Ing. Kratochvíl výrobný program spoločnosti ASIO. Zdôraznil výhodnosť čističiek odpadových vôd ASIO, ktoré vyhovujú aj pre prevádzky s veľkými sezónnymi výkyvmi vo vyťaženosti. Taktiež hovoril o plastových bazénoch s príslušenstvom, ktoré majú mnohé výhody pred inými typmi bazénov .

 

Na záver prezident SACC Ing. Turányi zhrnul výsledky rokovania tohtoročného seminára. Zdôraznil potrebu spolupráce všetkých subjektov pracujúcich v cestovnom ruchu, vzájomnú podporu a informovanosť. Vyzval prítomných na lepšie využívanie bezplatných možností propagácie svojich zariadení prostredníctvom SACR, samosprávnych krajov, CCI brožúr a SACC, ako aj potrebu združovania týchto subjektov do združení CR čo im prinesie množstvo výhod.


Ing. Peter Turányi
prezident SACC


Výbery z prednášok a prílohy k nim spolu s prezentáciami Vám budú poslané vzhľadom na veľký objem dát prostredníctvom služby úschovňa.